Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA LOKO-MOTYWA ZA ROK 2011

 

Dane organizacji

 

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA

Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. 59 8212660

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 8421720842

regon 220648096

Numer KRS 0000310481

Data wpisu do rejestru: 22.07.2008r.

 

Cele statutowe i sposoby działania

 

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

   a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

   b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku poprawy estetyki gminy,

   c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

   d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

   e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

   f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,

   g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

   h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,

   i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

   j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,

   2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,

   3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,

   4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,

   5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu.

   6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,

   7. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom społecznym,

   8. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,

   9. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 10. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,

 11. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób starszych  i niepełnosprawnych,

 12. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,

 13. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,

 14. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,

 15. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

 16. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,

 17. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

Opis działalności prowadzonej w roku 2011

 

Działalność stowarzyszenia koncentrowała się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów.

 

PROJEKTY:

 Spotkajmy się przy stole…tenisowym celem projektu jest popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację nauki gry w tenisa stołowego w świetlicach na terenie gminy Czarna Dąbrówka

     

Wiedza naszą tarczą Celem projektu była organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki, dla 30 dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

  

Skrzydlata Baśka Celem głównym projektu jest integracja mieszkańców wsi Mikorowo poprzez wspólne wypracowanie nowych form kultury pozainstytucjonalnej.

W ramach działań animacyjnych w Mikorowie odbywały się gry i zabawy podwórkowe , warsztaty teatralne w tym teatru cieni, warsztaty kuglarskie , żonglerki ogniem, warsztaty bębniarskie, warsztaty fotograficzne, warsztaty tańca Hula, warsztat wyrobu biżuterii paciorkowej, warsztaty gry terenowej, warsztaty plastyczne, warsztaty de coupage.

   

W społeczności siła działania projekt polega na stworzeniu bezpiecznego miejsca, z którego mogłaby skorzystać cała społeczność wiejska danej miejscowości

  

Reporterzy są wśród nas – utworzenie zespołu redakcyjnego gazetki ,,Unichowskie wiadomości” celem projektu  jest  stworzenie dostępu do informacji, dotyczących bezpośrednio wsi, informacji historycznych, przyrodniczych, rozpowszechnienie tych informacji jak najszerszemu gronu odbiorców.

 

Projekty, które otrzymały dotację, ale będą realizowane w roku 2012.

 

 „Stworzenie miejsca wypoczynku w miejscowości Jasień poprzez budowę i przebudowę małej infrastruktury turystycznej” grantodawcą jest Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”.

Planowana operacja zakłada stworzenie w miejscowości Jasień, bezpiecznego miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów poprzez budowę i przebudowę elementów małej infrastruktury turystycznej, oraz podjęcie działań mających na celu wypromowanie Jasienia jako obszaru wyjątkowo atrakcyjnego pod względem sektora rybackiego.

 

Urodziny Wojsława” Promowanie, oznakowanie cennego pomnika przyrody dęba Wojsława i uczynienie go symbolem wsi. Powstanie legendy i lokalnych obrzędów opartych na tradycjach słowiańskich.  
Projekt ma na celu włączenie mieszkańców małej ubogiej wsi w wyczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół miejscowego pomnika przyrody oraz oznakowanie pomnika interaktywną tablicą informacyjną. Następnie włączenie mieszkańców w tworzenie legendy o  tym drzewie i miejscu, tak aby Wojsław stał się symbolem wsi. Chcemy stworzyć markę tego miejsca, zaczarować to miejsce tak aby rozsławić Wojsława i Mikorowo.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności i nie uzyskuje dochodów, jedynym przychodem są dobrowolne składki członków stowarzyszenia oraz dotacje na projekty, które piszemy do różnych grantodawców.

Nasza działalność jest społecznie pożyteczna, pobudzająca aktywność lokalną, dająca szansę grupom nieformalnym na sięgnięcie po fundusze pozarządowe. Grantodawcy nie udzielają wsparcia osobom fizycznym, więc każda oddolna inicjatywa musi mieć zaplecze w postaci organizacji, fundacji czy innego podmiotu. I my zawsze chętnie jesteśmy tym „zapleczem”.

 

Szeroka działalność społeczna Stowarzyszenia została dostrzeżona w szerokich kręgach. W 2011 roku otrzymaliśmy  „Wyróżnienie” w  XVII edycji konkursu Bursztynowego Mieczyka im Macieja Płażyńskiego, ogłoszonego dla organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego. To bardzo prestiżowa nagroda, ponieważ pretendentów do niej było bardzo wielu.

 

Drugą nagrodę otrzymaliśmy w konkursie, który ogłosiła Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bytowie.

Konkurs  im. Jana Bauera ogłoszony był w dwóch kategoriach: Społecznika Roku 2011 oraz Organizacji Pozarządowej Roku 2011.

Stowarzyszenie otrzymało nagrodę jako najlepsza Organizacja a członek zarządu stowarzyszenia, pani Beata Łozowska została Społecznikiem Roku.

W ramach tej nagrody stowarzyszenie otrzymało netbuka o wartości 900zł.

Wyróżnienie zostało dostrzeżone przez władze samorządowe gminy Czarna Dąbrówka, dzięki czemu nasze stowarzyszenie otrzymało granta w wysokości 1 200zł.

 

Kolejną nagrodę otrzymaliśmy w Konkursie Inicjatyw Lokalnych, który ogłosiła Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Dorzecze Słupi z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej.

Celem Konkursu było wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności lokalnej, dbałość o tożsamość i dziedzictwo kulturowe oraz kształtowanie ładu przestrzennego i pielęgnowanie środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA zajęło II zaszczytne miejsce, do którego załączono bon w wysokości 1000,00zł.

 

 

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy