Ułatwienia dostępu

Loko Motywa

Stowarzyszenie Lokalne

Mamy na celu działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka

Czytaj Więcej

Środowisko

Dbamy o Środowisko Naturalne

Stowarzyszenie wspiera informacje i edukacje ekologiczną jak również inne działania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego

Czytaj Więcej

Dzieci i Młodzież

Wspieramy Zaiteresowania

Nasze Stowarzyszenie dba o rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im dostępu do technologii informatycznej.

Czytaj Więcej

Niepełnosprawni

Służymy Pomocą

Zapobiegamy wykluczeniu społecznym osób niepełnosprawnych oraz organizujemy wsparcie dla rodzin w kryzysie oraz pomoc i opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wolontariat

Aktywizacja Społeczna

Zajmujemy się także aktywizacją społeczną, wspieramy inicjatywy obywatelskie oraz promujemy i organizujemy wolontariat.

Czytaj Więcej

STATUT

STOWARZYSZENIA  „LOKO – MOTYWA”

 

Rozdział I - Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

1. Stowarzyszenie „LOKO - MOTYWA" zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

2.  Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zachowaniem stosownych przepisów na terytorium innych państw.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5.

 

§ 2.

 

1. Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci określonych na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 3.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, na czas nieokreślony.

§ 4.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

   a)  podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego  

        rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

   b)  działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa 

         kulturowego naszego terenu, pobudzanie przedsiębiorczości i działań w kierunku  

         poprawy estetyki gminy,

   c)  integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

   d)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

   e)  wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

   f)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych,

   g) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,

   h) wspieranie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji ,

   i)  wspieranie inicjatyw i  innowacyjnych działań  na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

   j)  rozwój społeczności lokalnej  poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z innymi środowiskami, gminami, narodami.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1. rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,

   2. umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do technologii informatycznej,

   3. wspieranie działań i rozwój świetlic środowiskowych,

   4. zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,

   5. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu.

   6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu, kultury i turystyki,

   7. prowadzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień zapobieganie patologiom społecznym,

   8. pobudzanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży,

   9. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 10. organizacja bezpiecznych miejsc zabaw i integracji dzieci i młodzieży,

 11. organizowanie wsparcia dla rodzin w kryzysie  oraz pomocy i opieki dla osób starszych  i niepełnosprawnych,

 12. wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony  środowiska naturalnego,

 13. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia,

 14. upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów,

 15. działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

 16. organizacja spotkań, imprez i wycieczek,

 17. organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji.

 

§ 6.

 

1.Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29 maja 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami); Stowarzyszenie szczególnie, spełnia warunki art. 20 i 21 tej ustawy.

 

§ 7.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

    i innych państw Unii Europejskiej, także niepełnoletnie po zakończeniu 13. roku życia za  

    zgodą uprawnionych do wychowania (art. 15 k.c.).

2. Osoba prawna, zarejestrowana w Polsce, może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 8.

 

1.Członkowie Stowarzyszenia mogą być:

       a) zwyczajni,

       b) wspierający,

       c) honorowi.

2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o 

    rejestrację Stowarzyszenia stają się jego członkami  Zwyczajnymi z chwilą 

    uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.

 

§ 9.

 

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna,

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana  

   działalnością  Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową. Osoba 

   prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie 

    pisemnej deklaracji zainteresowanych; Zarząd ma na to dwa miesiące.

 

§ 10.

 

Walne Zebranie może na wniosek zarządu,  przyznać ,,za zasługi dla Stowarzyszenia" tytuł ,,Honorowego Członkostwa” członkowi i innym osobom fizycznym.

 

§ 11.

1. Członkowie mają prawo do;

     a) czynnego i biernego prawa wyborczego,

     b) zgłaszania pisemnie opinii i wniosków pod adresem władz i organów Stowarzyszenia,

     c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

         skreśleniu i wykluczeniu z listy członków oraz zawieszeniu prawa członkostwa.

2. Członek zobowiązany jest do:

    a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

    b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

    c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3. Wyjątki od ust. 1 i 2:

    a) Członkowie honorowi, który nie płacą podstawowej składki według § 12 ust. 2 statutu, 

        oraz  członkowie wspierający i  członkowie zwyczajni niepełnoletni, nie mają prawa do:

        czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

        Stowarzyszenia i  głosowania w sprawach rocznego absolutorium i votum zaufania 

        Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia, również nie w sprawach zmiany statutu i 

        rozwiązania, podziału, złączenia lub  likwidacji Stowarzyszenia

     b) Członkowie do zakończenia 161at życia mają prawo dyskusji i głosowania tylko w oddziałach i  sekcjach Stowarzyszenia.

     c) Członek, który ma nieuregulowaną płatność składki dłużej niż 2 miesiące, nie ma prawa 

         do dyskusji i głosowania we wszystkich sprawach i władzach Stowarzyszenia.

    d) Pracownicy Stowarzyszenia i Wolontariusze mogą uczestniczyć w sesjach organów 

         Stowarzyszenia jako pomocnicy Zarządu.

     e) Pracownicy, którzy są członkami, nie mogą dyskutować i głosować w organach 

         Stowarzyszenia  w sprawach regulaminów i budżetu Stowarzyszenia. 

 

§ 12.

 

Składki

 

l. a) Składka jest roczna i termin płatności przypada na rozpoczęcie członkostwa lub roku 

       kalendarzowego. Nie ma  redukcji  proporcjonalnej w pierwszym roku członkostwa.

   b) Druga osoba w małżeństwie ma stawkę 50 %.

   c) Młodzież na czas kształcenia, maks. do 25. roku życia, płaci stawkę 20 %, a młodzież do 18. roku życia - symbolicznie 10 % rocznie.

   d) Członkowie wspierający deklarują minimum 5-krotność rocznej składki (ust 2.).

2. Wysokość podstawowej rocznej składki (ust. l pkt. a) ustali zarząd Stowarzyszenia przez uchwałę. Walne Zebranie ma prawo do zmian.

3. Na potrzeby oddziałów lub sekcji Zarząd może ustalić opłaty wpisowe lub uzupełniające 

    roczne składki dla członków i  uczestników tych oddziałów lub sekcji.

4. Na pisemny wniosek członka, z powodu trudnej sytuacji finansowej, Zarząd może

    udzielić prolongaty terminu płatności na raty lub zredukować podstawową roczną składkę.

5. Każdy członek ma prawo płacić dobrowolnie wyższą składkę.

 

§ 13.

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu i we władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

b) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek 

    lub rat składek członkowskich lub innych zobowiązań lub zalegania finansowego przez 

    okres przekraczający 10 miesięcy,

c) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz 

    Stowarzyszenia również działania na szkodę lub szkodę dobrego imienia Stowarzyszenia, 

     też z natych­miastowym zawieszeniem prawa członkostwa w Stowarzyszeniu z tych powodów.

d) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

     W przypadku dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, członka Zarządu lub Komisji 

      Rewizyjnej,  rezygnujący dopełni swoje obowiązki (członkowskie i w organach) do 

      końca uzupełniającego wyboru na tę funkcję, najdłużej do końca kadencji.

2. O przypadku skreślenia, wykluczenia i zawieszenia w ust. l pkt. b) i c) orzeka 

    Zarząd, podając przyczyny skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia. Wszelkie prawo 

     członkostwa w Stowarzyszeniu może być natychmiast zawieszone.

    Jako datę doręczenia stosownej uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia, wykluczenia lub 

    zawieszenia liczy się 3 dzień po potwierdzeniu daty nadania listu poleconego w urzędzie poczty. 

    Decyzja skreślenia lub wykluczenia jest ważna z końcem tego trzeciego dnia.

3. Osoba skreślona, wykluczona lub ,,zawieszona” ma prawo wniesienia odwołania do 

     Walnego Zebra­nia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty 

     doręczenia stosownej uchwały.

§ 14.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

1.  Organami Stowarzyszenia są:

     a) Walne Zebranie Członków,

     b) Zarząd,

     c) Komisja Rewizyjna,

     d) oddziały (terytorialne) i sekcje.

§ 15.

 

1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia, w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

    trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od  

    podjętej uchwały, bezwzględną większością głosów.

    Po zakończeniu kadencji wszyscy członkowie pełnią funkcje w organach Stowarzyszenia  

    do wyborów władz nowej kadencji, także w przypadku rezygnacji członka z funkcji w 

    organach Stowarzyszenia do wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko.

2. Jeśli statut nie ma innych reguł, uchwały i wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

    Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

    zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

    uprawnionych członków (kworum). Na propozycję Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

    Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Równe głosy 

    to brak większości. Głosy wstrzymujących się, liczą się tylko do kworum jako ważne 

    głosy.

 

§ 16.

 

W przypadku skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka Stowarzyszenia w trakcie kadencji jego stanowisko we władzach zakończy się i skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko do końca kadencji.

 

 

§ 17.

 

Walne Zebranie Członków

 

1.Walne Zebranie Członków

    a) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,

    b) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

    b) Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Zarząd.

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i   

    propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni  

    przed terminem rozpoczęcia obrad.

    Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub 

    rozszerzony.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd z procedurą odpowiednią wg ust. 

    3, ale w skróconych terminach, w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy:

    a) Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz

    b) pisemnego wniosku 1/3 członków zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do 

        głosowania) Stowarzyszenia z konkretnie sformułowanymi punktami porządku obrad i 

       tekstem propozycji uchwał lub kandydatury do wyborów.

        Zarząd ustali termin Walnego Zebrania (najpóźniej 6 tygodni po otrzymaniu wniosku), 

        na ogłoszenie terminu ma 7 dni.

§ 18.

 

Ogólne zasady

 

1. Zarząd prowadzi listy członków i listy obecnych. Prawo do głosowania kontroluje Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 

     większością  głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w 

     pierwszym terminie, i bez  określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie 

     wyznaczanym w tym samym dniu 30  minut później, niż pierwszy termin.

 

§ 19.

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

          a) zmiana statutu Stowarzyszenia,

          b) uchwalanie lub zmiana regulaminów Stowarzyszenia

          c) coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

          d) corocznie:

                   absolutorium Zarządu; nieudzielanie absolutorium jest równoznaczne z 

                    wnioskiem o odwołanie Zarządu,

          e) votum zaufania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; nieudzielanie votum jest 

              równoznaczne z  wnioskiem o odwołanie.

          f) wybór i odwołanie członków zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

          g) zatwierdzenie, ustalanie lub zmiana wysokości podstawowej rocznej składki (§ 12 ust. 2  statutu),

          h) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, jeśli Zarząd nie  decyduje sam,

           i) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w 

               imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

           j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu, podziale lub likwidacji Stowarzyszenia i   

               przeznaczeniu  jego majątku,

          k) inne, wynikające z niniejszego statutu.

          1) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia.

2. Na pisemny wniosek (wetowanie) Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/3 członków 

     zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do głosowania) Walne Zebranie Stowarzyszenia 

     może uchylić lub zmienić uchwałę lub decyzję Zarządu i innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 20.

 

Członkowie

     a) Prezydium Walnego Zebrania

     b) Komisji Rewizyjnej,

     c) Przewodnicy (i Zastępcy) oddziałów i sekcji

   nie mogą być skazami prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 21.

 

Zarząd

 

1. Zarząd jest kolegialnym organem Stowarzyszenia i składa się z 3 do 7 członków, w 

   tym

     a) Prezes,

     b) Zastępca Prezesa (Sekretarz)

     c) Skarbnik.

2. W obradach Zarządu powinni uczestniczyć z prawem doradztwa, ale bez prawa głosu, 

    członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; na zaproszenie zarządu mogą uczestniczyć inni goście.

 

 

§22.

 

1.Do zakresu działania Zarządu należy:

     a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

     b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

    c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, prawo gospodarza,

    d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomego 

       Stowarzyszenia; przyjęcie darowizn i spadków,

    e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do 

        kwoty  określonej przez. Walne Zebrania Członków,

   f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad,

   g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczenia, skreślenia członków i 

       zawieszenia prawa członkostwa,

   h) składanie pisemnie rocznych sprawozdań ze swej działalności do Walnego Zebrania 

       Członków, najpóźniej 4 tygodnie po zakończeniu roku kalendarzowego,

    i) uchwalanie regulaminów wszystkich władz Stowarzyszenia, planu i podziału zadań, 

        odpowiedzialności i zastępstwa w sprawach bieżących trybu funkcjonowania Zarządu i 

        Komisji  Rewizyjnej.

j) reprezentowanie na zewnątrz zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

 

 

§ 23

 

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością wszystkich władz Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.

 

§24

 

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega zarządowi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

    nie mogą być członkami Zarządu lub pracownikami Stowarzyszenia, ani osobami bliskimi 

     członków Zarządu, lub pozostawać w podległości z tymi osobami z tytułu zatrudnienia lub 

     podobnych stosunków prawnych.

 

§25.

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

         a) bieżące kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym finansowej.

         b) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

         c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na podstawie 

             uchwały Komisji Rewizyjnej z uzasadnieniem i konkretnym wnioskiem projektu 

             uchwał, np. o votum nieufności, odwołaniu członka Zarządu itp.,

         d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

             udzielenia)  absolutorium władzom Stowarzyszenia,

         e) składanie corocznie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

             Stowarzyszenia,

         f) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej w 

             kontroli  wydatków i dotacji z budżetów publicznych; również z innymi 

             organizacjami pozarządowymi, które mają na celu kontrolowanie działania 

              Stowarzyszenia zgodnie z prawem,

          g) występowanie o zapewnienie pomocy do kontroli budżetu. (np. "biegłego 

              księgowego" przez umowę-zlecenie z  możliwością zapłaty z budżetu 

              Stowarzyszenia).

§26.

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz, pracowników i członków Stowarzyszenia 

    złożenia pisemnych lub ustnych  wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej i wszystkich innych władz Stowarzyszenia mają pełne 

    prawo natychmiastowego wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

 

§ 27.

 

1. Pełnienie funkcji statutowych w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatne, jednakże  

    członkowie organów Stowarzyszenia mogą otrzymać:

     a) zwrot kosztów poniesionych w związku  z pełnieniem funkcji w organach,

     b) diety,

     c) zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków, regulującym te kwestie.

2. Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Stowarzyszeniu nawiązuje Prezes    

    Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków Zarządu Stowarzyszenia.

3. Stosunek pracy z członkami Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 28.

 

Sekcje i oddziały

 

1. Do integracji nieforma1nych ugrupowań i do realizacji celów statutowych 5 członków 

    zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do głosowania na Walnym Zebraniu Członków) 

    może powołać sekcje (tematyczne) lub dla terenu jednego sołectwa oddział; takie 

    postanowienia potrzebują akceptacji Zarządu przez uchwałę.

    W sekcjach i oddziałach mogą uczestniczyć osoby z prawem głosowania, które nie są 

    członkami Stowarzyszenia, w tym niepełnoletni po zakończeniu l3. roku życia.

2. Oddziały i sekcje nie mają osobowości prawnej, ale wybierają pośród członków 

    zwyczajnych (bez ograniczonego prawa do głosowania na Walnym Zebraniu Członków)    

    Przewodnika i Zastępcę.

3. Zewnętrzne i wewnętrzne oświadczenia woli wymagają formy pisemnej § 30 statutu.

4. Regulaminy Walnego Zebrania obowiązują odpowiednio.

 

§ 29.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i fundusze.

2. Dochody i majątek Stowarzyszenia pochodzą ze:

   a) składek członkowskich,

   b) darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń  

        majątkowych, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby 

        fizyczne i prawne,

   c) dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,

   d) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,

   e) odsetek bankowych, 

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność   

    gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach   

    służących realizacji celów statutowych. Wszystkie dochody Stowarzyszenia są   

    przeznaczane na realizację celów statutowych.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

     obowiązującymi  przepisami.

 

 

§ 30.

 

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia:

a)  do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów i pracowników   

     Stowarzyszenia lub osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia 

     pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

     linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

      związani z tytułu przysposobi opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

    b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 

        pracowników  oraz ich "osób bliskich", na zasadach innych niż w stosunku do osób 

        trzecich, w szczególności jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

        preferencyjnych warunkach,

    c) na rzecz członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich "osób bliskich" 

        na  zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

        bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

   d) do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

        uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich "osoby bliskie".

 

§ 31.

 

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składa 

     pisemnie co najmniej jeden członek Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezes lub Wiceprezes.

2. Dla oddziałów i sekcji świadczenia woli wewnętrzne i bez obowiązków majątkowych 

    składa co najmniej jeden członek Zarządu; razem z Przewodnikiem (lub Zastępcą) oddziału 

    lub sekcji.

 

§ 32.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

1. Uchwalenie zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o połączeniu, podziale, rozwiązaniu lub 

     likwidacji Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga pisemnego wniosku z 

     konkretną propozycją uchwały i ogłoszenia z porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała (ust. 1) może wchodzić w życie z mocą wsteczną najwcześniej z datą głosowania 

     po postanowieniu sądu  rejestrowego.

3. W przypadku likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia, decyzję w formie uchwały o 

     przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków.

4. a) Osoby, wybrane przez zebranie założycielskie Stowarzyszenia do Zarządu 

        (tymczasowego), dopełnią po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, wszystkie obowiązki 

         Zarządu według Statutu, jako tymczasowy Zarząd, do chwili wybrania Zarządu na 

         pierwszym Walnym  Zebraniu, które powinno odbyć się najpóźniej 3 tygodnie po 

          powiadomieniu sądu o zarejestrowaniu  Stowarzyszenia, jako Nadzwyczajne Walne 

         Zebranie Członków.

    b) Osoby wybrane przez zebranie założycielskie stowarzyszenia do (tymczasowej) Komisji 

         Rewizyjnej dopełnią po zarejestrowaniu Stowarzyszenia wszystkie obowiązki Komisji 

         Rewizyjnej według Statutu, jako tymczasowa Komisja  Rewizyjna, do chwili wybrania     

         Komisji Rewizyjnej na pierwszym Walnym Zebraniu.

    c) Wszystkie uchwały, wnioski itp. (tymczasowego) Zarządu i (tymczasowej) Komisji

         Rewizyjnej wchodzą w życie najwcześniej z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

 

Postanowienia szczegółowe nie objęte niniejszym statutem mogą być rozstrzygane mocą uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

Nasz Adres

Stowarzyszenie LokoMotywa

Ul. Gdańska 5
Pokój nr. 34
77-116 Czarna Dąbrówka

Tel. (059) 82-12-660
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa Dojazdu

Polecamy